Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS

Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance w partnerstwie z gminą Trzcianka ogłasza nabór ofert kierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej  na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Społecznej

Ideą powstania Centrum Integracji Społecznej jest stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów, zmierzających do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem.

Celem naboru jest stworzenie kompleksowej oferty inicjatyw, na rok 2021, o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Proponowane inicjatywy winny uwzględniać przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizację społeczną poprzez rozwój różnorodnych usług społecznych.

Podmioty Ekonomii Społecznej, których oferty inicjatyw społecznych zostaną wyłonione w naborze na rok 2021, otrzymają niezależny dostęp do przestrzeni biurowych zorganizowanych w formule open-space w budynku Centrum Integracji Społecznej oraz możliwość wykorzystania do realizacji proponowanych działań części wspólnych obiektu, zgodnie z harmonogramem uzgadnianym z zarządcą CIS. Działalność zakwalifikowanych PES będzie corocznie ewaluowana z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, natomiast w przypadku zwolnienia przestrzeni nastąpi ogłoszenie nowego naboru.

Terminy i warunki składania ofert:

Oferty należy składać w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance przy ul. Sikorskiego 22 (II piętro) w Dziale Księgowo-Administracyjnym w zamkniętych, opieczętowanych (pieczątka z nazwą oferenta) kopertach w godzinach pracy placówki.  Na kopertach należy umieścić napis: „nabór ofert na projekty inicjatyw w Centrum Integracji Społecznej”.

  • termin składania zgłoszeń: 16 października 2020
  • termin ogłoszenia wyników: 20 listopada 2020
  • formularz ofert znajduje się na stronie internetowej BPiCK (biblioteka-trzcianka.pl) oraz na stronie internetowej gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl).

Do oferty należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis powinien być zgodny z aktualnym stanem), kopię statutu organizacji oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok.

Wymogi formalne spełnia oferta, która została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu, na obowiązującym formularzu, zgodnie z wymogami określonymi  w warunkach naboru ofert oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Szczegółowe informacje oraz niezbędny formularz dostępne są na stronie internetowej BPiCK (biblioteka-trzcianka.pl) oraz na stronie internetowej gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl).

Załączniki:

CIS-konkurs!

CIS wniosek

Przejdź do treści