Dział Animacji Kultury

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

TRZCIANKA JAK MALOWANA”

Dział Animacji Kultury Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny
w Trzciance serdecznie zaprasza dzieci klas I – VIII szkoł podstawowej z terenu Miasta i Gminy Trzcianka do udziału w konkursie plastycznym ” Trzcianka jak malowana”.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
– uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
– uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Technika wykonania pracy dowolna plastyczna płaska, bez prac przestrzennych.
Format – duży blok (A3)

Prace należy podpisać zgodnie z wytycznymi regulaminu i wraz z wypełnioną kartą informacyjną dostarczyć do organizatora konkursu do 24 lutego 2020 roku.

Dział Animacji Kultury BPiCK
ul. Broniewskiego 7
64-980 Trzcianka

Konkurs należy do kategorii: plastyczny

Organizator: Dział Animacji Kultury Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance

Termin zgłoszeń: 24.02.2020r.

Termin rozstrzygnięcia: 3.03.2020r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy I-VIII szkoły podstawowej

Opis pracy: imię, nazwisko, adres, wiek, numer tel. rodzica/opiekuna prawnego, podpisana zgoda na udział osoby niepełnoletniej.

————————————————————————————————————————

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego: imię,nazwisko:………….………………….. wiek:……

………………………………

czytelny podpis opiekuna

 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa w konkursie plastycznym „Trzcianka jak malowana” jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22. 2. Status danych osobowych można sprawdzić u Inspektora Danych Osobowych pod nr. tel. (67) 216-33-59. 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją zadania. 5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do celów promocyjnych i statystycznych BPiCK w Trzciance. 6. Wizerunek uczestnika może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz mediach, stronie internetowej i portalach społecznościowych BPiCK. 7. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest wymagane dla jego prawidłowej realizacji. 9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.