Wolontariat

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance potrzebuje wolontariuszy do następujących prac:

– pomoc przy organizacji imprez kulturalnych,

– pomoc niepełnosprawnym w bibliotece,

– dostarczanie książek do domu osobom chorym i niepełnosprawnym,

– pomoc w pracach bibliotecznych,

– pomoc w realizacji projektów i programów biblioteki,

– realizacja autorskich projektów dla dzieci i młodzieży,

– pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje,

– pomoc w nauce języków obcych.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Przejdź do treści